Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1-TARAFLAR

1.1. Hizmeti Sunacak Taraf: ............................. (Bundan Sonra Satıcı veya Hizmet Sağlayıcı olarak anılacaktır)

Ad Soyad /Ticaret Ünvanı:

Mersis No:

Adres:

Email:

Telefon:


1.2. Hizmetten Yararlanacak Olan Taraf : ............................. (Bundan Sonra Alıcı veya Hizmet Alan olarak anılacaktır)


Ad Soyad /Ticaret Ünvanı:

Adres:

Email:

Telefon:

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

 MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 

2.1. İşbu Sözleşmenin konusu HALICI GÖLCÜKLER LTD.ŞTI.’ye ait (bundan sonra halicigolcukler.com.tr olarak anılacaktır) “ elikucuksu.com” adlı internet sitesi veya bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu diğer mecralardan (mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalar, web uygulamaları ve benzeri servisler) ( “PLATFORM” ) Alıcı tarafından elektronik ortamda sipariş verilerek satın alınmak istenen hizmetlerin alım satım sürecinde 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Alıcı ve Satıcı tarafın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların  elikucuksu.com ile ayrı ayrı akdetmiş oldukları Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmet Sağlayıcı Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

 MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

3.1 İşbu bölümde Hizmet Sağlayıcılar tarafından, Platformda yayınlanan ilanlar aracılığıyla satışı yapılan etkinlik ve organizasyon sektörüne yönelik hizmetlerin ( “HİZMET” ) türü ve özellikleri, ayrıca satın alınmışsa, satın alınan hizmet için Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan ve Hizmet Alanın tercihi doğrultusunda seçebileceği opsiyonlar ( “HİZMET OPSİYONLARI” ) ve hizmete ek olarak Hizmet Alanın satın alabileceği hizmetler ( “TAMAMLAYICI HİZMET” ) açıklanacaktır, bu madde kapsamında hizmetin niteliğinin gerektirdiği şekilde Satıcının Alıcıdan hizmetin icrası için beyanı talep edilen bilgiler gösterilmektedir.


Hizmet Bilgileri:Hizmetin Adı:

Fiyata Dahil Hizmet İçeriği:

Hizmetin Tarihi:

Hizmetin Başlangıç Saati:

Hizmet Özellikleri:

Özel Koşullar:

Müşteri Tarafından Temin Edilmesi Gerekenler:

Hizmet Fiyatı:

Ek Süre Ücreti:

Tamamlayıcı Hizmetler:

Toplam Hizmet Bedeli:

İndirimler:

Toplam Satış Tutarı:

Ödeme Şekli:

Vade Farkı:

Toplam Ödenen Tutar (KDV Dahil):

 MADDE 4-ÖDEME, SİPARİŞİN KESİNLEŞMESİ VE BELGELENDİRME 

4.1. Platform üzerinden satın alınan Hizmet’lere ilişkin yapılan ödemeler Online Ödeme Sistemi ve Garantili Ödeme Modeli ile gerçekleştirilir.

4.2. Online Ödeme Sistemi: Hizmet Alanın Platform üzerinden satın alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Verenin Tıkla Kutla’ya ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin,  elikucuksu.com, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun uyarınca iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, Platformda belirtilen hüküm ve koşullar altında, kredi kartı, banka kartı ya da bankalar tarafından sağlanan ve online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alandan tahsilini sağlayan sistemdir.

4.3. Garantili Ödeme Modeli: Hizmet Alan tarafından hizmet siparişi aşamasında yapılan ödeme, Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, güvenilir kişi sıfatı ile Tıkla Kutla tarafından Alıcıya bildirilmiş olan banka hesabına havale yoluyla alınan ödeme veya kararlaştırılan bir finansal aracı kurum ve/veya banka nezdindeki havuz hesaba aktarılır Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde Hizmetin tamamlanması için öngörülen sürenin bitiminden itibaren 24 saat içinde Hizmet Alan bir itirazda bulunmaz ise Hizmet bedelinin Hizmet Sağlayıcı tarafından hak edilen bölümünün ödenmesi süreci başlar. Bu bedel finansal aracı kurum ve/veya banka ile anlaşmaya varılan süre sonunda Hizmet Sağlayıcının hesabına aktarılır.

4.4. Siparişin Kesinleşmesi: Hizmet Sağlayıcının anında onay verme yetkisine sahip olduğu durumlarda, sipariş Kullanıcının kendisinin belirlediği ödeme yöntemiyle başarılı bir şekilde ödemeyi gerçekleştirmesi üzerine kesinleşir. Hizmet Sağlayıcının belirli bir süre içerisinde onay verme seçeneği ile çalıştığı durumlarda ise sipariş bilgileri bu süre içerisinde Hizmet Sağlayıcı tarafından değerlendirilir. Onaylanmaması halinde sipariş iptal edilerek, Kullanıcıya durum bildirilip para iadesi yapılır.


4.5. Belgelendirme: Alıcının gerçek ya da tüzel kişi olması fark etmeksizin Satıcının Alıcıya fatura kesmesi durumunda, toplam bedel KDV dahil olarak kesilir. Satıcının Alıcıya serbest meslek makbuzu düzenlemesi durumunda, Alıcı tüzel kişi ise stopaj bedelini yüklenmekle mükelleftir. Satıcının fatura ve serbest meslek makbuzu düzenleyemediği durumlarda, Satıcıya gider pusulası imzalatılmalı ve Hizmet bedelinden doğan stopaj bedeli Alıcı tarafından yüklenilmelidir. (Gider pusulası mali mevzuat doğrultusunda sadece tüzel kişiliğe haiz müşteriler tarafından hazırlanabilir).


Satıcının teklifine konu olan ödeme Alıcı tarafından kredi kartına taksitle yapılmış ise, ortaya çıkan vade farkı Alıcı tarafından üstlenilir ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde var olan icmale işlenir.

Hizmet Sağlayıcı tarafından ilanda belirtilen Hizmet bedeli, varsa Alcı tarafından satın alınmış Tamamlayıcı Hizmetlere ilişkin bedeller, yine varsa Hizmet Opsiyonları bedelleri ve kredi kartı taksitlendirme bedeli, Hizmet Sağlayıcı tarafından hazırlanan belgede Toplam Hizmet Bedeli olarak düzenlenecektir.

 MADDE 5-ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. Alıcı işbu Sözleşme uyarınca hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi için Platform üzerinden sağlanacak ve Satıcı tarafından ayrıca talep edilecek bilgileri eksiksiz ve gerçeği yansıtacak şekilde paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. Alıcı işbu Sözleşmenin onaylanmasından önce satın alınan hizmetin bedeli, süresi, ödeme şekli de dahil olmak üzere tüm bilgileri Platform üzerinden eksiksiz öğrendiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

5.3. Hizmetin icrası aşamasında hizmetin ifası için Satıcı tarafından talep edilen gerekli koşulların Alıcı tarafından oluşturulacağı ve hizmet süresince sağlanacağı taahhüt edilmiş olup, işbu taahhüde aykırı davranılması halinde Satıcının hizmetin ifasından kaçınabileceğini kabul eder.

5.4. Online Ödeme Sistemi uyarınca ödemenin Halıcı Gölcükler tarafından Satıcının yetkili temsilcisi sıfatıyla alınması ile birlikte Alıcının ödemesi Satıcıya yapılmış sayılır ve işbu sözleşmeden doğan bedel ödeme borcu ifa edilmiş kabul edilir.

5.5. Alıcı işbu sözleşme uyarınca satın alınan hizmetin tamamlanmasını takip eden 24 saat içerisinde hizmetin icra edilmediğine ilişkin Platform üzerinden itirazda bulunabilir. İtirazın bu süre içerisinde yapılmamış olması halinde Alıcı hizmeti onaylamış kabul edilir ve havuz hesapta bekletilen ödeme Satıcının hesabına aktarılır.

5.6. İşbu sözleşmenin onaylanması ile Alıcı kendisine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Tıkla Kutla tarafından Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatı ile Platformda sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektedir.

 MADDE 6-SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

6.1. Satıcı işbu sözleşme uyarınca Alıcı tarafından Platform üzerinden satın alınan hizmeti gereği gibi ifa edeceğini bu kapsamda: hizmetin ifa edileceği gün ve saatte ifaya hazır bulunacağını, hizmetin gereği gibi ifası maksadıyla hazır bulundurulması gerekenlerin Alıcı tarafından belirtilen adres ve saatte hizmet süresi boyunca tarafların işbu anlaşmada belirtilen ve karşılıklı mutabakata vardığı şekliyle sağlanacağını kabul ve taahhüt eder.

6.2. Satıcı, Alıcının hizmetin tamamlanması için öngörülen sürenin bitiminden itibaren 24 saat içerisinde Platform üzerinden kullanılmak üzere itiraz hakkı bulunduğunu, Alıcının hizmetin ifa edilmediğine ilişkin itirazı üzerine ödemenin güvenilir kişi sıfatı ile Platform tarafından yöneltilecek bir talimatla havuz hesapta bekletileceğini, Tıkla Kutla tarafından itirazın değerlendirileceğini, Satıcının, Tarafların mutabık kaldığı hizmetin görüleceği yere, kusuru ile veya kusuru olmaksızın, kendisinden kaynaklanan bir sebeple veya mücbir sebep nedeniyle hiç gelmemesi halinde Alıcının yapmış olduğu ödemenin Alıcıya iade edileceğini ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen Toplam Hizmet Bedeli’nin 10 (on) katı tutarında bir ceza bedelinin Satıcı tarafından Alıcıya ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte hizmetin ifa edilmiş ancak eksik ya da gereği gibi ifa edilmemiş olması halinde, Tarafların hizmet bedeli üzerinden mutabık kaldığı oranda para iadesi ancak Satıcının onayı ile Alıcıya yapılacaktır, işbu sürede Platform güvenilir kişi sıfatı ile ödemeyi havuz hesapta tutma hakkına sahiptir.

6.3. Satıcı aksine bir hüküm ya da mutabakat yoksa hizmetin ifa edilmesi için ulaşım/lojistik masraflarını karşılamayı ve üzerine düşen diğer mali sorumlulukları (vergi, resim, harç vb) yerine getirmeyi bu kapsamda  elikucuksu.com’un taraflara ve 3. Kişilere karşı bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder. Tıkla Kutla yalnızca hizmet bedeli komisyonunu belirlenen komisyon oranı uyarınca tahsil ederek bu minvalde Satıcıya fatura düzenleyeceğini beyan eder.

 MADDE 7-CAYMA HAKKI 

7.1. 6092 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici Kabul edilen Alıcının mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 gün içinde eğer hizmetin ifası 14 günden daha öncesinde bir günde gerçekleşecekse bu güne kadar olan bir günde kullanılmak üzere, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmet alımını reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir ancak belirtilmelidir ki işbu sözleşme kapsamında satın alınan hizmet belirli bir tarih ya da dönemde görülecek yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün veya hizmetlerden ise yine aynı kanun kapsamında istisnadır, cayma hakkı kullanılamaz.


Alıcı bu hakkı Tıkla Kutla işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmadığından  elikucuksu.com'a karşı kullanamaz. Cayma hakkı Satıcı’ya karşı yukarıda belirtilen e-posta adresinden bildirilmek suretiyle kullanılır ve hakkın kullanılabilmesi için yapılan masraflar Satıcı’ya aittir. Ancak her halde işbu hakkın kullanıldığı  elikucuksu.com'a yazılı olarak bildirilecek, henüz ödeme havuz hesaptan Satıcı’ya aktarılmamışsa iade işlemi sürecinde Alıcı tarafından yapılan ödeme havuz hesapta bloke edilecektir.  elikucuksu.com'a bildirimin yapılması ile birlikte Alıcı alınan Hizmete dair fatura, eğer tüzel kişi ise kurum tarafından düzenlenecek iade faturasını Satıcı’ya göndereceğini, Satıcı ise bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde ödeme hesabına iletilmiş ise hizmete ilişkin kendisine yapılmış ödemeyi Alıcı’ya iade edeceğini, ödeme Satıcı’nın hesabına geçirilmemişse kendisine Alıcı tarafından gönderilen iade faturalarının Halıcı Gölcükler bilahere gönderileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.2. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Cayma hakkı bazı durumlar için 6092 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kullanılamamakta olup, sözleşmenin konusunu oluşturan hizmetin aşağıda sayılan türde hizmet olması ya da hizmetin öngörüldüğü şekilde gerçekleşmesi halinde hak kullanılamaz.


1-Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün veya hizmetler. 

2-Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün veya hizmetler 

3-Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

 MADDE 8-İPTAL HAKKI

8.1. Satın alınan hizmetin iptali, Cayma Süresi içinde ya da Hizmet Sağlayıcı tarafından ilanda belirtilen İptal Süresi’ne kadar gerçekleşir ise Hizmet Alanın ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

8.2. Cayma süresi ile Hizmet Sağlayıcının belirlediği iptal süresi arasında tarihsel bir çakışma olduğu durumlarda ise İptal Süresi koşulları geçerlidir.

8.3. Hizmet Alan, hizmeti İptal süresi ile hizmetin ifa edileceği saate 48 saat kalana kadarki süreçte iptal ederse Hizmet Alan ödemiş olduğu toplam hizmet bedelinin %50 ‘sinden feragat eder ve yapılan ödemenin yarısı Hizmet Alana iade edilir. Bu durumda Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alana, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen toplam miktarın yarısı üzerinden belge (fatura/serbest meslek makbuzu) düzenler. hizmetin ifa edileceği saate 48 saat kala gerçekleşen iptallerde ise Hizmet Alana para iadesi yapılmaz. Bu durumda ise Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alana, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen toplam miktar üzerinden belge (fatura/serbest meslek makbuzu vb) düzenler.

8.4. Hizmet Sağlayıcı işbu Sözleşme uyarınca satın alınan bir hizmetin onaylanmasından sonra hizmeti iptal edemez. Ne var ki hizmet ediminin ifa edileceği saate en az 72 saat kala hizmet ediminin yerine getirilemeyeceği Halıcı Gölcükler yazılı olarak bildirilir ise Hizmet Alana mevcut durum ve alternatif olarak belirlenmiş çözüm önerisi iletilir. İşbu çözümün maliyeti, Hizmet Sağlayıcı ile Hizmet Alan arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen toplam hizmet bedelinden daha yüksekse, aradaki fiyat farkını Hizmet Sağlayıcı hiçbir ihtara gerek olmaksızın Tıkla Kutla’ya nakden ve defaaten ödemekle yükümlüdür. Her halde Hizmet Sağlayıcının Tıkla Kutla ve/veya 3. Kişilerin işbu iptal sebebiyle uğradığı zararları tazmin etme yükümlülüğü devam eder.

 MADDE 9-TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

9.1. Alıcının kredi kartı ile yapmış olduğu hizmet alımında temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile akdettiği kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumla ilgili bankanın hukuki yollara başvurması mümkün olup, doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcıdan talep edebilir. Alıcının borcunu ödemede temerrüdü halinde işbu sözleşmeden doğan hizmet bedelini ödeme borcunu ifada gecikmesinden dolayı Satıcının veya Halıcı Gölcükler uğrayacağı zarardan Alıcı sorumlu olacaktır.

 MADDE 10-BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcının ve Halıcı Gölcükler resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 MADDE 11-YETKİLİ MAHKEME

11.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcı nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Hizmet alımının onaylanması durumunda Alıcı ve Satıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 MADDE 12-YÜRÜRLÜK

12.1. 12 (Oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ../../.... tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

ÜCRETSİZ KARGO

Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo


+90 545 766 95 77

Müşteri Hizmetleri Hattı